Försäljningsvillkor

Allmänna försäljningsvillkor

                   

                    

1. Tillämpningsområde

                    

1.1

                    

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkoren”) gäller för samtliga  tjänster (”Tjänsterna”) som tillhandahålls av LetMeRepair Nordic AB,  org. nr 556739-8093 (”LetMeRepair”) och som utförs på Kundens  (definierad i punkt 1.3) enhet (”Enheten”). Alla referenser till ”vi”,  ”vår” eller ”oss” är till LetMeRepair.                     

                         

1.2

                    

Om vi har ingått ett annat avtal med Kunden och det förekommer  motstridiga bestämmelser mellan dessa Allmänna Villkor och sådant avtal  ska dessa Allmänna Villkor äga företräde framför avtalet. Alla  avvikelser från dessa Allmänna Villkor ska vara skriftligt godkända av  LetMeRepair för att vara giltiga.                      

1.3

                    

LetMeRepairs Allmänna Villkor gäller för såväl konsumenter som  näringsidkare (”Kunden”) om inget annat framgår av dessa Allmänna  Villkor. Konsument är varje fysisk person som agerar för privat ändamål.  Näringsidkare avser en fysisk eller juridisk person eller rättskapabelt  enkelt bolag.                      

1.4

                    

Dessa Allmänna Villkor gäller såväl för de avtal som ingåtts med  Kunden i våra fysiska butiker som för våra distansförsäljningsavtal, om  inget annat framgår av dessa Allmänna Villkor.                     

 

2. Avtalets ingående

  

2.1

                    

Genom att beställa en tjänst eller vara hos LetMeRepair accepterar  Kunden dessa Allmänna Villkor. Genom att acceptera villkoren förbinder  sig Kunden att följa villkoren i sin helhet.                      

 

2.2

                    

LetMeRepair skickar Kunden ett kostnadsförslag baserat på Kundens  beställning. Vårt kostnadsförslag inkluderar allt material som krävs för  reparationen och gäller i fyra veckor från det datum då  kostnadsförslaget skickades till Kunden. Om Kunden inte accepterar  kostnadsförslaget inom denna tidsperiod förbehåller sig LetMeRepair  rätten att skicka nytt kostnadsförslag till Kunden. LetMeRepair kan i  sådant fall inte garantera att priset för Kundens beställning är  detsamma om i det ursprungliga kostnadsförslaget.                     

 

2.3

                    

Bindande avtal uppstår när Kunden mottagit vår orderbekräftelse.  För undvikande av missförstånd är vårt kostnadsförslag inte detsamma som  vår orderbekräftelse.                     

 

3. Pris och betalningsvillkor

 

3.1

                    

Kunden ska betala för Tjänsten enligt godkänt kostnadsförslag, om  inget annat särskilt har avtalats mellan LetMeRepair och Kunden.  Betalning ska vara LetMeRepair tillhanda senast 14 dagar från  fakturadatum.                     

 

3.2

                    

Vid försenad betalning har LetMeRepair rätt att ta ut  dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och  inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.                      

 

4. Rätt att hålla kvar varan 

                     

Utöver LetMeRepairs rätt att debitera kostnader vid Kundens  dröjsmål med betalning enligt punkt 3.2, har LetMeRepair rätt att hålla  kvar Kundens Enhet till dess full betalning erläggs. LetMeRepair har i  sådant fall rätt att debitera Kunden dess kostnader som uppstår i  samband med att LetMeRepair förvara Kundens Enhet.                     

 

5. Inlämnings- och leveransvillkor

 

5.1

                    

Inlämning av de Enheter som ska repareras sker på Kundens risk och bekostnad.                     

 

5.2

                    

Vi levererar Enheten i enlighet med Kundens beställning.  Tillkommande leveranskostnader anges särskilt i kostnadsförslaget och  anges separat på fakturan. Vid reparationsavtal övergår risken för  leveransen på Kundens risk, så snart vi har överlämnat Enheten till  speditören, fraktföraren eller den som annars ska utföra leveransen av  försändelsen. Detta gäller i den utsträckning som är tillåten enligt  tvingande konsumenträttslagstiftning.                      

 

5.3

                    

Vi returnerar inte defekta delar i Enheten om inte Kunden, vid  avtalets ingående, särskilt har begärt att de defekta delarna ska  returneras.                      

 

5.4

                    

Alla angivna leveranstider är endast uppskattningar och avvikelser  från angivet leveransdatum kan ske. Om vi upptäcker att leverans inte  kan ske +/- 5 arbetsdagar från det uppskattade leveransdatumet meddelar  vi Kunden detta utan dröjsmål. Vid leveransförseningar ska ny  leveranstid avtalas.                      

 

5.5

                    

Skulle det inte vara möjligt att returnera en Enhet till Kunden  till den angivna leveransadressen kommer vi utan dröjsmål att kontakta  Kunden t.ex. via telefonkontakt eller e-post för att få en ny giltig  leveransadress. Om vi inte når Kunden eller Kunden inte medverkar till  att Enheten kan levereras förbehåller vi oss att debitera Kunden för  kostnaderna för förvaring samt för de nya leveranskostnaderna.                       

 

6. Ångerrätt (gäller endast konsumenter)

                     

Om avtalet träffas på distans, t.ex. efter Kundens beställning via  LetMeRepairs hemsida eller s k webbportal, har Kunden rätt att  frånträda avtalet enligt gälande konsumenträttslagstiftning. Information  om Kundens ångerrätt finns på sista sidan i dessa Allmänna villkor.                       

 

7. LetMeRepairs åtaganden

 

7.1

                    

Vi åtar oss att: 

  • utföra Tjänsten på ett fackmannamässigt sätt,
  • ta tillvara Kundens intressen,
  • samråda med Kunden i den utsträckning det behövs och är möjligt, och 
  • tillhandahålla det material som behövs och som har specificerats i orderbekräftelsen.

                    

7.2

                    

Utförandet av kostnadsfria Tjänster utförs i enlighet med  respektive tillverkares lämnade garanti för den relevanta Enheten.                       

 

8. Kundens åtaganden

                     

Kunden ansvarar själv för att säkerhetskopiera samtliga data och  program (mjukvaror) på Enheten innan inlämning för reparation. Vi  ansvarar inte för den förlust, återställning eller åverkan av data eller  program eller för de därav följande driftstopp som uppstår eller krävs  genom våra Tjänster.                        

 

9. Tilläggstjänster (denna punkt gäller endast konsumenter)

 

9.1

                    

Om vi behöver utföra ett arbete som inte omfattas av det  ursprungliga kostnadsförslaget, men som lämpligen bör utföras i samband  med Tjänsten kommer vi att inhämta Kundens anvisningar.                       

9.2

                    

I de fall vi inte når Kunden, trots upprepade försök, kommer vi  att utföra ev. tilläggstjänst endast om arbetet inte medför någon större  kostnad för Kunden med hänsyn till det totala priset, eller om det  finns särskilda skäl att anta att Kunden önskar få tilläggstjänsten  utförd.                       

9.3

                    

För tilläggsarbeten har vi rätt till ett pristillägg som är  skäligt med hänsyn till arbetets art, omfattning och utförande, normalt  högst 15 % av det ursprungliga priset (högst 3000 kr)..                       

 

10. Fel

10.1

                    

Om Tjänsten avviker från vad som avtalet eller vad som anges i punkt 7.1 är detta att anse som ett fel.                      

10.2

                    

Vid fel åtar sig LetMeRepair att utan onödigt dröjsmål och utan  kostnad för Kunden avhjälpa sådant fel. Detta gäller dock inte om  avhjälpandet medför olägenheter eller l.                      

 

10.3

                    

Om avhjälpande inte kan ske har Kunden rätt till prisavdrag eller  hävning. Kundens rätt till avhjälpande, prisavdrag eller hävning utgör  Kundens exklusiva påföljd för fel i Tjänsten.                      

 

11. Ansvar och ansvarsbegränsning

11.1

                    

LetMeRepair ansvarar för att Enheten inte skadas under den tid som Enheten är i LetMeRepairs besittning.                      

11.2

                    

Om skada uppstår på Enheten under den tid som Enheten är i  LetMeRepairs besittning har Kunden endast rätt till ersättning för  direkt skada som har uppkommit på grund av LetMeRepairs vårdslöshet  (inklusive direkta skador som orsakats av LetMeRepairs företrädare).                       

11.3

                    

LetMeRepairs ansvar är under alla omständigheter begränsat till  ett belopp som motsvarar vad Kunden har betalat eller skulle ha betalat  för Tjänsten.                      

11.4

                    

Denna ansvarsbegränsning gäller i förhållande till företag och  konsumenter i den utsträckning ansvaret kan begränsas enligt tillämplig  lag, t.ex. relevant konsumenträttslig lagstiftning. Begränsningen i  LetMeRepairs ansvar gäller inte skador som uppstår i fall av uppsåt  eller grov vårdslöshet eller om skadan avser liv eller hälsa.                      

 

12. Skydd av personuppgifter

 

12.1

                    

Kunden godkänner att personuppgifter får behandlas av LetMeRepair i  den utsträckning som är nödvändig för att LetMeRepair ska kunna  tillhandahålla och utveckla tjänsten, inkräva betalning, ge support,  utföra egen analys och administration samt uppfylla bestämmelser i lag  eller myndighetsföreskrift.                      

12.2

                    

Kunden har rätt att när som helst återkalla sitt godkännande av  att personuppgifter behandlas enligt punkt (1) genom att kontakta  LetMeRepairs kundservice.                       

12.3

                    

Kunden har när som helst rätt till information, rapporter, radering eller spärrning av sina personuppgifter.                       

 

13. Utebliven avhämtning

 

Om Kunden inte efter utfört uppdrag mottar Enheten eller om  Enheten inte kan avlämnas hos denne, kommer vi skriftligen uppmana  Kunden att hämta Enheten hos oss inom tre månader, eller efter Kundens  önskan återigen översända apparaten mot betalning. Om Kunden inte hämtar  Enheten inom tre månader eller om inte heller det andra  avlämningsförsöket lyckas, kan Enheten komma att säljas enligt lag  (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats.  Om Enhetens värde är mindre än 400 kronor förbehåller vi oss rätten att  slänga Enheten.                      

 

14. Tvistlösning och tillämplig lag

14.1

                    

Kunder som är missnöjda med våra Tjänster kan kontakta vår support info@letmerepair.se.                       

14.2

Om vi inte lyckas hitta en gemensam lösning för Kundens klagomål  ska tvister med anledning av dessa Allmänna Villkor lösas i allmän  domstol enligt svensk rätt.                       

14.3

Om Kunden är konsument har Kunden också möjlighet att anmäla sitt ärende på EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr                    

 

Bilaga

Ångerrättsinformation

Ångerrätt

Om du är privatperson (konsument) och har ingått avtal om en  tjänst eller köp av vara från LetMeRepair på distans, t.ex. via  LetMeRepairs hemsida eller per telefon vida LetMeRepairs kundtjänst, så  gäller följande.                      

Enligt lagen (2005:29) om distansavtal och avtal utanför  affärslokaler så har du rätt att ångra ditt avtal i fjorton dagar från  den dag avtal om en tjänst ingås.                       

Ångerrätten gäller dock inte för fall då avtalet avser en tjänst  som har fullgjorts, om konsumenten har samtyckt till att tjänsten börjar  utföras och har gått med på att det inte finns någon ångerrätt när  tjänsten har fullgjorts. Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor  godkänner du att ångerrätten inte gäller för våra tjänster i den  utsträckning vi har fullgjort tjänsten (dvs. slutfört reparationen)  innan de fjorton dagarna har löpt ut.                         

Om du vill ångra ditt avtal eller köp så ska du anmäla det till  LetMeRepairs kundtjänst. Du kan använda LetMeRepairs egen ångerblankett  som finns på LetMeRepairs hemsida eller Konsumentverkets blankett som  finns på Konsumentverkets hemsida. När LetMeRepair har tagit emot ditt  meddelande om att du vill ångra dig kommer vi snarast att skicka ett  meddelande med en bekräftelse.                         

För att ångerrätten ska träda i kraft räcker det med att du  skickar meddelandet om utövandet innan ångerfristen löper ut.                          

Följder av upphävandet

Om du säger upp detta avtal, kommer vi omedelbart och senast inom  fjorton dagar från det att upphävandet av avtalet inkommit till oss,  återbetala samtliga betalningar som vi erhållit från dig, minus avdrag  för leveranskostnader och skicka tillbaka din Enhet.                           

För denna återbetalning använder vi samma betalmedel som du  ursprungligen använde vid din transaktion. Detta sker såvida vi inte  uttryckligen kommit överens om något annat med dig: du kommer inte att  tilldelas ersättning vid återbetalning. Vi kan förvägra återbetalning  tills vi återfått varorna eller tills du har bevisat att du har återsänt  varorna, beroende på vilken som är den tidigare tidpunkten.                            

Du ska återsända eller överlämna varorna omedelbart eller senast  inom fjorton dagar från den dag du informerat oss om upphävandet av  detta kontrakt. Till oss eller till info@letmerepair.se.  Fristen beviljas, om du skickar varorna inom tidsfristen av fjorton  dagar. Du står för de omedelbara kostnaderna för retur av varorna. Du  måste bekosta eventuella värdeförluster, om dessa värdeförluster inte i  nödvändig omfattning kan härledas till varornas beskaffenhet, egenskaper  eller funktioner.                           


Mall för utövande av ångerrätten

(Om du vill ångra avtalet, fyll då i detta formulär och skicka det tillbaka till oss).                     

-Till ( LetMeRepair Nordic AB, Hållnäsgatan 15, 752 28 Uppsala, info@letmerepair.se-Härmed utövar jag/vi min/vår ångerrätt rörande det av mig/oss  (*) slutna avtalet om köpet av följande varor (*)/ utförandet av  följande tjänst-Beställt den (*) / erhållit den (*)-Konsumentens/konsumenternas namn-Konsumenten/konsumenternas adress-Konsumenten/konsumenternas underskrift (bara vid meddelande på papper)-Datum