Integritetspolicy

1. Varför har vi en sekretesspolicy?

                                         

                        Det är viktigt för LetMeRepair Nordic att skydda  din personliga integritet. Därför strävar vi efter att alltid skydda  dina personuppgifter på bästa möjliga sätt samt att efterleva gällande  dataskyddsföreskrifter. Med hjälp av denna sekretesspolicy vill vi  informera dig om hur dina personuppgifter bearbetas av LetMeRepair.                     

                                                                                 

2. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

                                         

                        LetMeRepair Nordic AB, organisationsnummer  556739-8093 (omnämns även såsom "vi", "oss" och "vår"), är ansvarig för  bearbetningen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).                      

 

3. Personuppgifter gällande dig som vi bearbetar

3.1 Personuppgifter som du har gett oss tillgång till eller som vi har samlat in från dig

 

                        Du ger oss tillgång till vissa uppgifter om dig  när du använder dig av vår service samt när du interagerar med oss på  något annat sätt (exempelvis via vår kundtjänst). Du kan även ge oss  tillgång till uppgifter på grund av andra orsaker. Exempel på sådan  information är:                      

 

 • Namn
 • Ålder
 • Kön
 • Personnummer
 • Kontaktinformation (såsom e-postadress, telefonnummer och adress)
 • Produktfeedback och kommentarer (inklusive ostrukturerade kommentarer/information, mejl)
 • Betalningsinformation (såsom bankkonto)
 • Teknisk data (exempelvis IP-adress, språkinställningar, geografisk information)
 • Transaktions- och köpinformation (såsom reparationsnummer, serienummer samt vara)
 •  

   

3.2 Personuppgifter som vi har samlat från tredje parter

                       

                        För att bibehålla goda kundrelationer samlar  LetMeRepair Nordic AB regelbundet in personuppgifter från andra  platser/andra parter (så kallade tredje parter). Den information vi  samlar in från tredje parter är: 

 

 • Adresser från offentliga register för att säkerställa att vi har din rätta adress.
 • Kreditvärdighetsuppgifter från kreditvärderingsinstitut eller banker vid specifika behov.

                     

4. Information gällande cookies

                                         

                       En cookie är en liten textfil som skickas från en  webbplats för att sedan lagras lokalt på besökarens hårddisk.  LetMeRepair Nordic använder sig av cookies för att förbättra din  kundupplevelse samt för att tillhandahålla dig med relevant information  och relevanta erbjudanden. En cookie berättar även för oss om du har  besökt webbplatsen tidigare samt vilka av våra sidor du har besökt.                     

                    

                        UI din webbläsare kan du välja ett alternativ  som gör att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie  till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avvisa denna  cookie. Du kan även välja att inte acceptera några cookies  överhuvudtaget. Eftersom olika webbläsare fungerar annorlunda, kan du  söka i hjälpmenyn för att finna denna inställning i din webbläsare.                     

                     

5. Syfte och rättslig grund gällande bearbetning av dina personuppgifter

5.1 Syfte gällande bearbetning av dina personuppgifter

 

                       Vi bearbetar dina personuppgifter för olika  syften. LetMeRepair Nordic bearbetar dina personuppgifter för att:                     

 

                       Administrera dina ärenden hos oss, vilket innefattar:                     

 

 • Ge dig information gällande dina ärenden, exempelvis orderbekräftelser, statusförfrågningar leveransinformation och så vidare
 • Leverera dina produkter till den adress du anger
 • Administrera ditt köp genom faktura

 

Förbättra vår kommunikation och tjänster:                     

                     

 • Hantering av kundtjänstärenden och/eller reklamationer
 • Identifiera trender genom att samla in data för statistiska ändamål

 

Hantera och administrera dina uppgifter genom att:                     

 

 • Se till att våra kundregister uppdateras med aktuell adress

 

För ytterligare information, se avsnitt 11.                     

  

5.2 Rättslig grund gällande bearbetning av dina personuppgifter

                     

                        LetMeRepair Nordic baserar sin bearbetning av  dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder. Dessa beskrivs i  detta avsnitt samt i mer detalj i avsnitt 11.                     

 

 • Vi bearbetar dina personuppgifter för att fullgöra servicen  med dig som kund. Baserat på denna rättsliga grund bearbetar vi  information såsom dina inköp och hur du interagerar med vår kundservice.
 • I vissa fall kan LetMeRepair Nordic ha en juridisk skyldighet  att bearbeta dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis information  om ditt köp för uppfylla krav i enlighet med Bokföringslagen och  Konsumentköplagen.

                     

                        Observera: Du är aldrig skyldig att ge oss  tillgång till dina personuppgifter, men om du inte ger oss tillgång till  dina personuppgifter kommer vi inte att kunna efterleva vårt avtal,  service eller efterleva våra åtaganden i förhållande till dig.                     

                     

6. Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

                     

Dina personuppgifter kan för vissa syften komma att delas med  parter som bearbetar personuppgifter å våra vägnar, så kallade  personuppgiftsbiträden. Vi kommer att ge dina personuppgifter till  följande:                     

 

 • Leverantörer av IT-system gällande utveckling och support.  Dessa företag tillhandahåller tjänster, tekniska lösningar och  plattformar åt LetMeRepair Nordic AB.
 • Leverantörer av transport. Dessa företag tar del av dina  personliga data för att kunna leverera din produkt till och från  reparation
 • Andra företag inom LetMeRepair-koncernen. Eftersom LetMeRepair  Nordic är ett internationellt företag kommer vissa av dina  personuppgifter att lämnas till företag i LetMeRepair-koncernen  verksamma i andra länder

 

7. Överföring av personuppgifter till tredje land

 

Vi strävar alltid efter att bearbeta dina uppgifter inom EU/EES.  Dessa uppgifter kan dock i vissa fall överföras till och bearbetas i  länder som inte ingår i EU/EES av ett företag inom LetMeRepair-koncernen  eller av en annan leverantör eller underleverantör. Då LetMeRepair  Nordic är fast besluten att alltid skydda dina uppgifter, kommer  LetMeRepair Nordic att vidta alla rimliga juridiska, tekniska och  organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter  bearbetas säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar och på  samma nivå som det skydd som erbjuds i EU/EES.                     

 

8. Under hur lång tid lagras dina personuppgifter?

 

Vi kommer aldrig att bearbeta dina personuppgifter under en period  som är längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning,  regelverk, praxis eller statliga beslut. Exempelvis kan uppgifter komma  att lagras längre om så krävs i enlighet med Konsumentköplagen eller  Bokföringslagen. Personuppgifter lagras och bearbetas i LetMeRepairs  IT-system.                     

 

För ytterligare information, se avsnitt 11.                     

 

9. Dina rättigheter

 

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få  information gällande vilka personuppgifter vi bearbetar rörande dig samt  även rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.                     

 

Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter gällande dig  ska rättas. Utifrån syftet med bearbetningen har du rätt att se till att  ofullständiga personuppgifter blir fullständiga.                     

 

Under vissa förhållanden, till exempel om bearbetningen inte  längre är nödvändig för de syften som anges eller om du återkallar ditt  samtycke, har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. I  vissa fall har du även rätt att begära att vi begränsar vår bearbetning  av dina personuppgifter.                     

 

Du har även, under vissa omständigheter, rätt att få tillgång till  de personuppgifter som rör dig, såsom de har tillhandahållits oss, i  ett strukturerat, etablerat och maskinläsbart format och kan då överföra  dessa till en annan personuppgiftsansvarig.                     

 

Du har när som helst rätt att häva hela eller delar av ditt givna  samtycke gällande bearbetning av personuppgifter, vilket börjar gälla  samma dag som ditt hävande, såvida ytterligare bearbetning inte krävs i  enlighet med gällande lagstiftning. Du har även rätt att invända mot  bearbetning av personuppgifter som syftar till profilering och  direktmarknadsföring.                     

 

All kommunikation och alla åtgärder som vidtas av LetMeRepair  Nordic i förhållande till dina rättigheter tillhandahålls gratis. I fall  av uppenbart ogrundade eller orimliga krav, förbehåller LetMeRepair  Nordic sig rätten att antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de  administrativa kostnaderna för att tillhandahålla denna information  eller vidta den begärda åtgärden, eller att vägra att vidta den begärda  åtgärden.                     

 

Om du har några klagomål gällande vår bearbetning av dina  personuppgifter har du rätt att framföra ett klagomål till den svenska  Datainspektionen, www.datainpektionen.se, eller annan behörig  tillsynsmyndighet som övervakar hantering av personuppgifter.                     

 

10. Kontaktinformation

 

Om du vill utöva dina rättigheter eller kontakta oss angående vår  bearbetning av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta  LetMeRepair Nordic på r.                     

  

[email protected]

 

11. Sammanställning över de uppgifter vi bearbetar gällande dig, varför och hur länge

 

VADVEMSYFTERÄTTSLIG GRUNDHUR LÄNGE LAGRAR VI DEM?
Namn ,Kontaktinformation (såsom e-postadress, telefonnummer  och adress),Teknisk data (exempelvis IP-adress, språkinställningar,  geografisk information),Transaktions- och köpinformation (såsom  reparationsnummer, serienummer samt vara) i affärssystem,KunderFör att skapa en bra kundrelation, tillhandahålla en bra upplevelse vad gäller våra tjänster samt administrera din serviceSamtyckeTills dess att du återkallar ditt samtycke eller inaktivitet under en period på 12/24 månader
Namn,Kontaktinformation (såsom e-postadress, telefonnummer  och adress),Transaktions- och köpinformation (såsom servicenummer samt  service),Feedback och kommentarer (inklusive information, mejl samt  telefonsamtal)KunderTillhandahålla kundsupport, förbättra vår kommunikation, våra  tjänsterLegitimt intresse: Bearbetningen är nödvändig för att leva  upp till vårt och ditt legitima intresse av att utvärdera, utveckla och  förbättra våra tjänster, produkter och system.Under en period på 36 månader efter köpet/servicen för att hantera eventuella klagomål och garantifrågor
Namn,Personnummer,Kontaktinformation (såsom e-postadress,  telefonnummer och adress),Transaktions- och köpinformation (såsom  reparationsnummer, serienummer samt vara),Betalningsinformation (såsom  bankkonto)KunderUppfylla avtal, administrera dina köp av service, leverera  produkter, hantera kundtjänstfrågor/ reklamationer samt säkerställa en  säker identifieringGenomförande av köpeavtal,Juridisk förpliktelse: KonsumentköplagenTills dess att köpet har slutförts (inklusive leverans och  betalning) och under en period på 36 månader därefter för att hantera  eventuella klagomål och garantifrågor